45과 - 근로계약을 1년만 해도 괜찮아요?

Tổng hợp ngữ pháp:

N은/는요 : còn … ?

A/V-(으)ㄹ 텐데 : sẽ … nhưng …

V-아/어도 괜찮다 : dù … cũng không sao

V-자 : cùng … đi (rủ rê)

(안 그래도) V-(으)려던 참이다 : không nói thì tôi cũng đã định …

Đáp án bài tập:

<듣기>  1.④  2.③  3.① 4.② 5.②

<읽기>  6.②  7.④ 8.② 9.④ 10.④

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc