17 과 - 작업을 끝내고 한 번에 치워도 돼요?

Tổng hợp ngữ pháp: 

A/V-(으)면 안 되다 : không được …

V-아/어도 되다 : cũng được …

A/V-(으)니까 (이유) : vì … nên … ( rủ rê, đuôi câu mệnh lệnh)

 Đáp án bài tập:

<듣기> 1.①  2.③ 3.② 4.③ 5.④

<읽기> 6.③ 7.④ 8.③ 9.② 10.①

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc