23과 - 발목이 많이 부었네요

Tổng hợp ngữ pháp: 

A/V-(으)ㄴ/는 것 같다 : hình như, có vẻ, dường như, có lẽ..

A/V-네요 : ....thế nhỉ/ đấy nhỉ

V-지 마세요 : … Không đồng ý

Đáp án bài tập:

<듣기>  1.①  2.③  3.②  4.① 5.④

<읽기> 6.③  7.③ 8.②  9.④ 10.②

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc