32과 - 게시판에 메모를 붙여 놓을게요

Tổng hợp ngữ pháp:

V-지 말고 V-(으)세요: đừng ...(làm )..mà hãy...(làm )

N 중이다 : đang …

V-아/어 놓다 : làm gì để đấy

Đáp án bài tập:

<듣기> 1.②  2.②  3.① 4.②  5.④

<읽기>  6.② 7.④ 8.④ 9.③  10.④

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc