48과 - 취업하고 나서 체류 기간을 연장하세요

Tổng hợp ngữ pháp:

V-는 날 : ngày (mà) …

V-고 나서 : làm … xong rồi …

N 대신(에) : thay vì ,thay cho,thay thế …N

Đáp án bài tập:

<듣기>  1.②  2.④ 3.④ 4.① 5.②

<읽기> 6.④  7.② 8.③   9.② 10.②

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc