7과 - 만 원짜리 지폐가 두 장 있어요

Tổng hợp ngữ pháp:

N에(단위) : đứng sau đơn vị đếm

N하고 N : N và N (nối 2 danh từ với nhau).

V-(으)세요 : sẽ…

N 주세요 : hãy đưa cho…

V-아/어 주세요 : hãy làm cho…

Đáp án bài tập:

<듣기>  1.④  2.④  3.④  4.①  5.④

<읽기>  6.②  7.④  8.④  9.①  10.③

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc

Danh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốcDanh sách 50 bài giáo trình EPS - TOPIK tiếng hàn hàn quốc