Tiểu từ N(이)나: hoặc

Tiểu từ N(이)나 diễn tả sự lựa chọn cái này, hoặc cái kia. Với danh từ kết thúc bằng nguyên âm sử dụng 나. Với danh từ kết thúc là phụ âm sử dụng 이나. Trường hợp của động từ và tính từ gắn - 거나

Danh từ kết thúc bằng nguyên âm +나

Danh từ kết thúc bằng phụ âm + 이나

잡지나 신문을 봐요

신문이나 잡지를 봐요

딴기나 수박을 사요

수박이나 딸기를 사요

우유나 운을 마셔요

물이나 우유를 마셔요

바다나 산에 가요

산이나 바다에 가요

축구나 수영을 해요

수엉이나 축구를 해요

  • Khi gắn (이)나vào chỉ ngữ hoặc tân ngữ, ta lược bỏ tiểu từ chủ ngữ hoặc tân ngữ, chỉ giữ lại (이)나 thay cho 이/가 hoặc 을/를

어머니나 아버지가 요리해요 – mẹ hoặc bố  tôi nấu ăn

빵이나 밥을 먹어요 – Tôi ăn bánh mỳ hoặc cơm

  • Khi gắn (이)나 được gắn vào các tiểu từ 에,에서 hoặc 에게 ta có thể áp dụng 2 cách sau:

+ Để 나 đứng độc lập ở danh từ chọn đầu tiên và giữ nguyên các tiểu từ 에,에서,에게 ở danh từ lựa chọn tiếp theo

+ Kết hợp (이)나 với 에,에서,에게 thành 에나,에서나,에게나

Ví dụ: 

토요일에나 일요일에 운동해요 =토요일이나 일요일에 운동해요

Tôi tập thể dục vào thứ 7 hoặc chủ nhật

 

에나 바다에 가요 = 산이나 바다에 가요

Tôi đi biển hoặc leo núi

 

공원에서나 커피습에서 데이트해요 =공원이나 커피습에서 데이트해요

Chúng tôi hẹn hò ở công viên hoặc quán cafe

 

선생님에게나 한국 친구에게 질문해요 =선생님이나 한국 친구에게 질문해요.

Tôi hỏi giáo viên hoặc bạn Hàn Quốc

 

Tìm hiểu thêm : Liên kết V-거나 : hoặc, hay

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi