Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

비밀서류

경기정책

화분

국제법

밉다

장밋빛

머플러

배우, 연주자

사다리

튀김

평영

복토

내리다

근육통

주름살

수중발레

작성하다

언덕비탈, 산허리

인용부호

뛰다

빈민 - 부자

여가시간

자고오염

주황색

그루갈이 (이모작)

외할머니

출입국관리사무소

곳간

찬물

돌아오다

도량이 큰

탐용,허욕

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi