Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

말기다

상담을 받다

해적

사업장 변경

크리스탈

실례하다

성명(=이름)

알리다

둥근톱사용시

에스컬레이터

선착장

충분하다

골짜기

과일샐러드

과거 -미래

초급

코뿔소

김장을하다

쟁반

회의하다

뼈 석회화

하이라이터

인츠

안으로 들어가다

소뇌

날씨가 따뜻해서 봄을 좋아해요

스쿠이바늘

물수하다

춥다

인삼 마스크팩

고발

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi