Học từ vựng (Ngẫu nhiên)
Luyện nghe (Ngẫu nhiên)
Luyện viết (Ngẫu nhiên)
Trắc nghiệm (Ngẫu nhiên)

구축

방을 예약하다

주일, 일주일

젓가락

산전후 휴가

여물통

살피다

촉진제

용접면

걸레

하느님

지붕의기와

부작용

고소를 기각하다

요새

인화지

밥솥

열대

신세대

그렇게

스페어빠짐

상장하다

지루하다

누비밖기불량

구리

다용도실

날씨가 맑다,흐리다

까지

배웅하다

혹시 모르니까

출자 지분 가치

타이어를바꾸다

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi