Làm quen - 이다 Là

Gắn이다 vào danh từ để biến danh từ thành vị ngữ của câu. 이다 dùng để diễn tả chủ ngữ, vị ngữ của câu đồng nhất với nhau. 이다 còn được sử dụng để nêu cụ thể sự vật sự việc

         Hình thức tôn kính trong câu trần thuật của이다입니다, và câu nghi vấn là 입니까? Hình thức tương ứng trong câu thân mật là 에요/이에요, Hình thức này khẳng định đồng nhất trong câu khẳng định và câu nghi vấn.

         Đối với câu nghi vấn ta lên giọng에요?/이에요? Với danh từ kết thúc bằng nguyên âm ta sử dụng에요, với danh từ kết thúc bằng phụ âm ta sử dụng이에요. Hình thức phủ định của 이다  아니다

 

한국입니다 = 한국이에요

 

Hình thức lịch sự thân mật

Hình thức tôn kính trang trọng

Danh từ kết thúc  bằng nguyên âm

Danh từ kết thúc bằng phụ âm

에요

이에요

입니다

사과에요

나비에요

어마니에요

책상이에요

연필이에요

학생이에요 

사과입니다 – 책상입니다

나비입니다 – 연필입니다

어마니입니다 - 학생입니다 

Ví dụ:

1,

  • 무엇입니까? = 뭐에요? =>  Đây là cái gì ?
  • 의자입니다. =의자에요. => Đây là cái ghế

2,

  • 한국 사람입니까? = 한국 사람이에요? => Đây có phải là người Hàn Quốc không ?
  • 네, 한국 사람이니다 = 한국 사람이에요 => Vâng đây là người Hàn Quốc

3,

  • 어디입나까? = 어디에요? => Đây là đâu ?
  • 한국입니다 = 한국이에요 => Đây là Hàn Quốc

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi