Ngữ pháp: phủ định 안 A / V : không, phông phải

안 Tính từ / động từ : Mô hình này tương đương với không . Điều này được sử dụng để phủ nhận tính từ / động từ. 안 Tính từ / động từ =Tính từ / Động từ + 지 않다

- 안 Tính từ / động từ tương đương với Tính từ / Động từ + 지 않다

Thông thường cho động từ 하다 , 안 được đặt ngay trước khi 하다. Nhưng một số từ ở trường hợp cụ thể không thể dùng được như: 좋아하다, 싫어하다 không thuộc đinh dạng N+하다 nên khi ghép ta có: 안 좋아하다, 안 싫어하다

Hàn Quốc   Việt Ghi chú
이 가방 은 무겁 습니다. Hành lý này không nặng. Khai báo chính thức
저는 슬픕 니다. Tôi không buôn. Khai báo chính thức
나는 배 고 파. Tôi không đói. Hình thức thấp
나는 김치 좋아해요. Tôi không thích Kimchi. Hình thức không chính thức lịch sự
나는 갔어요. Tôi đã không đi. Hình thức không chính thức lịch sự
피곤해. Tôi không mệt. Hình thức thấp
대전 은 여기 에서 멀어요. Dae Jun không xa đây. Hình thức không chính thức lịch sự
아파요? Bạn không bị thương? Hình thức không chính thức lịch sự
내 남자 친구 는 키 가 커요. Bạn trai tôi không cao. Hình thức không chính thức lịch sự
이 초콜릿 은 달아. Sô cô la này không ngọt. Hình thức thấp

 

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi