Cách diễn đạt kính trọng trong tiếng Hàn

Ở bài học này chúng ta cùng tìm hiểu về cách diễn đạt kính trọng trong tiếng Hàn. Các cách diễn đạt này có thể được chia thành 4 nhóm, tùy theo mức độ lịch sự mà bạn muốn thể hiện.

 

Tiếng Hàn có rất nhiều cách diễn đạt tùy theo các tình huống, độ tuổi và địa vị của người đang đối thoại với bạn.

Các cách diễn đạt kính trọng trong tiếng Hàn có thể được chia thành 4 nhóm, tùy theo mức độ lịch sự mà bạn muốn thể hiện.

1. 어서 오십시오.

2. 어서 오세요.

3. 어서 와요.

4. 어서 와.

 

Các cấu trúc kết thúc câu kính trọng trong tiếng Hàn bao gồm :

'-습니다' '-ㅂ니다''-여요', '-아요', '-어요'

Ví dụ:

읽다  읽 + 습니다.  읽습니다.
 가다  가 + ㅂ니다.  갑니다.
 살다  살 + 아요  살아요
 가다  가 + 아요 (ㅏ + ㅏ = ㅏ)  가요

 

Tham khảo:

1. Các nguyên âm và phụ âm

2. Các nguyên âm kép và các phụ âm kép

3. Phụ âm cuối (phụ âm và nhóm phụ âm)

4. Các tiểu từ

5. Cách nói khẳng định và phủ định

6. Thời của động từ

Nhắn tin Facebook cho chúng tôi