Tư vựng tiếng hàn trong giáo trình 60 bài eps-topik bài 6

중국

나라

인사하다

운전기사

감사합니다

완성하다

선생님

기술자

묻다

처음

사람

직장 동료

문장

어리

파키스탄

방라데시

어느

대답하다

동티모르

간호사

목수

만나다

학생

인사 예절

이름

키르기스스탄

인도네시아

주부

자기소개

경찰관

국적

그림

캄보디아

직업

회사원

회사

필리핀

몽골

어부

태국

농부

요리사

처럼

괜찮아요

친구

나이

의사

알맞

소방관

발음

우즈베키스탄

미얀마

공무원

연결하다

스리랑카

베트남

보기

친한 사람

네팔

점원

한국