Tư vựng tiếng hàn trong giáo trình 60 bài eps-topik bài 6

점원

감사합니다

보기

묻다

동티모르

처음

스리랑카

사람

키르기스스탄

완성하다

농부

미얀마

선생님

한국

경찰관

소방관

의사

중국

나이

주부

베트남

회사원

우즈베키스탄

기술자

처럼

연결하다

직업

나라

발음

목수

이름

어부

파키스탄

친구

국적

인사하다

친한 사람

네팔

인사 예절

인도네시아

요리사

운전기사

어느

알맞

대답하다

몽골

태국

만나다

필리핀

간호사

공무원

어리

그림

괜찮아요

자기소개

캄보디아

학생

회사

방라데시

문장

직장 동료