Tư vựng tiếng hàn trong giáo trình 60 bài eps-topik bài 6
10. 알맞

13. 몽골

19. 목수

20. 중국

21. 처럼

22. 어리

26.

27. 처음

29. 나이

32. 사람

33. 친구

37. 묻다

39. 그림

40. 직업

42. 학생

43. 한국

45. 국적

46. 의사

49. 주부

50. 나라

51. 어부

52. 점원

53. 태국

54. 문장

58. 농부

60.

62. 네팔