Chủ đề từ tượng thanh miêu tả âm thanh
Cấu hình nghe:

1.

씽씽: tươi tắn, bóng nhoáng

하하, 호호, 히히: tiếng cười

쿨쿨: tiếng ngáy

콜록콜록: hắt hơi, ho

멍멍: chó kêu

3.

냠냠: tiếng ăn, nhai

쨍그랑: tiếng vỡ đồ sành

드르렁 드르렁: tiếng ngáy

으르렁: tiếng ngáy

똑똑: gõ cửa

5.

째깍째깍: tích tắc tích tắc

땅땅: tiếng súng

개굴개굴: tiếng ếch kêu

보글보글: tiếng nước sôi

퐁당: tiếng ném hòm